Generelle kjøpsbetingelser

 

 1. Avtalen

Denne avtale regulerer vilkår og forpliktelser i forbindelse med påmelding og kjøp av kurs hos Fysioyoga Norge. 

Partene i avtalen er selger av kurset, Fysioyoga Norge (heretter FYN), og kjøper av kurset, personen som foretar bestillingen/påmeldingen (heretter Kursdeltakeren).

Avtalen gjelder fra bestillingstidspunktet og består av opplysninger gitt i bestillingsløsningen på nettsiden (herunder opplysninger om kursets tid, sted, innhold, pris og øvrige betingelser), samt disse kjøpsbetinqelser.

 

Kontaktinformasjon til selger:

Fysioyoga Norge består av to firmaer:

 

Fysioyoga Marianne Hellstrand

Org.nr: 930 307 130

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 92 80 83 85

 

Merete Johansen

Org.nr: 981 774 302

E-post: [email protected]

Telefonnummer: 46 88 30 22

 

 1. Vilkår for kjøp av kurs

For å inngå avtale om kjøp av kurs hos FYN er det en forutsetning at Kursdeltakeren er myndig. Personer som ikke er myndige kan også delta på kurset forutsatt at en foresatt eller verge inngår avtalen om kjøp, og den umyndige oppfyller kravet til minstealder på 16 år. Den foresatte eller vergen er juridisk ansvarlig for avtalen og holdes ansvarlig for alle betalingsforpliktelser, samt at alle forpliktelser iht. avtalen overholdes av den umyndige. Kursdeltakelsen er personlig og kan ikke overdras til andre uten FYA sitt samtykke.

 

 1. Ordrebekreftelse

Så fort FYN har mottatt påmeldingen til kurset vil Kursdeltakeren få tilsendt en ordrebekreftelse til den oppgitte e-postadressen. 

Ordrebekreftelsen gjelder som kvittering for påmeldingen og kan medbringes som bekreftelse på kursdeltakelsen.

 

 1. Betaling

Betaling av kursavgiften skjer via nettsiden i forbindelse med påmelding. FYN benytter en betalingsløsning fra Stripe og Kursdeltakeren kan betale med debet- eller kredittkort.

 

 1. Bindende påmelding

Påmelding og kjøp av alle kurs hos FYN er bindende. Det innebærer at kursavgiften skal betales i sin helhet, uavhengig av om Kursdeltakeren deltar på kurset eller ikke, likevel slik at det gjelder en 14 dagers angrerett fra bestillingstidspunktet, dersom man er påmeldt et nettkurs. Dersom Kursdeltakeren er påmeldt et kurs og likevel ikke har mulighet til å delta, kan det sendes en forespørsel til ansvarlig instruktør med ønske om å inngå avtale om å delta på et senere kurs, så fremt det er ledig plass på det senere kurset. Slik forespørsel sendes skriftlig pr. e-post.

 

 1. Unntaksvis refusjon ved alvorlig sykdom

Hel eller delvis refusjon av kursavgiften gis kun ved fremlagt legeerklæring på langvarig alvorlig sykdom eller skade som gjør det vanskelig å delta på det påmeldte kurset eller senere kurs.

 

 1. Avlysing av kurs

Dersom det påmeldte kurset blir avlyst i sin helhet som følge av forhold hos Fysioyoga vil kursavgiften refunderes.

 

 1. Tekniske feil ved onlinekurs

Kursdeltakeren er selv ansvarlig for å logge seg på kurset til avtalt tid, samt eventuelle tekniske feil som ligger hos Kursdeltakeren selv.

Dersom det oppstår tekniske feil som ligger hos FYN  slik at en eller flere av kursdagene ikke kan gjennomføres som planlagt, vil det bli satt opp nytt/nye kurstidspunkt for det påmeldte kurset. Kursavgiften vil ikke refunderes, med mindre kurset avlyses i sin helhet, jf. punkt 7.

 

 1. Kursdeltakerens forpliktelser, personskade og ansvar ved tyveri

All deltakelse på kurs hos FYN skjer på Kursdeltakerens eget ansvar og risiko. Kursdeltakeren må selv vurdere om ens generelle helsetilstand er tilstrekkelig til at kurset kan gjennomføres uten risiko for skade eller sykdom, og er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å delta på kurs hos FYN.

FYA er ikke ansvarlig for personskade som Kursdeltakeren måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse/utøvelse av aktivitet under kurs hos FYN.

Tilsvarende ansvarsbegrensning gjelder også for øvrige tjenester eller rådgivning i regi av FYN.

Fysisk og/eller psykisk utbytte av gjennomføringen av kurset avhenger av omfanget av Kursdeltakerens deltakelse og forutsetninger. Kursdeltakeren aksepterer fullt ansvar for utfallet av kurset, og godtar å følge alle instrukser gitt av kursleder samt å delta utførlig.

FYN  er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av personlige eiendeler som Kursdeltakeren tar med seg til kurset. Dette gjelder uavhengig av om eiendelene er innelåst i ordinært garderobeskap, verdiskap eller lignende.

 

 1. Personopplysninger, markedsføring og kommunikasjon

FYN vil til enhver tid behandle personopplysninger i samsvar med vår personvernerklæring:  personvern og gjeldende lovgivning.

FYN vil sende nyhetsbrev og markedsføring, typisk pr. epost eller sms, til Kursdeltakeren så lenge Kursdeltakeren har samtykket til dette på nettsiden.

Kursdeltakeren kan når som helst bruke avmeldingslenken i

markedsføringshenvendelsene, hvis det ikke lenger er ønskelig å motta slike henvendelser.

Generell informasjon fra FYN om kurset vil primært bli sendt til den e-postadressen som er oppgitt i påmeldingen.

 

 1. Ansvarsbegrensning, lovvalg og tvist

Er FYN forhindret fra å utføre tjenesten som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet som ligger utenfor FYN sin kontroll og som FYN ikke kunne forutse eller overvinne følgende av, f.eks. brann, krig,naturkatastrofer eller forsinkelser hos tredjepart, er FYN fritatt for alt ansvar iht. til denne avtale og det foreligger ingen refusjonsplikt (Force majeure). Kjøp av kurset er underlagt norsk lov.

 

Tvister mellom Kursdeltakeren og FYN skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.